Đ/c : Bùi Thị Minh Huệ - BTCB - Hiệu trưởng 

Đ/c : Lê Thị Thu Huyền - Phó BTCB - Phó Hiệu trưởng 

Đ/c : Lương Thị Việt Yến  - Phó Hiệu trưởng